top of page

Sitting will kill you! อย่านั่งนาน อาจตายเร็ว!


.

อ่านมาหลายsourceนะ

พี่เชื่อนะว่านั่งนานกว่า 20-30 นาทีฆ่าเราได้จริงๆ

Don't worry, kids!

I will make you guys stand up and answer questions soon!


Recent Posts

bottom of page