เวลาของเราไม่เท่ากัน


.

The message is clear and good enough

I don't need to elaborate further

:)

เวลาของแต่ละคนไม่เท่ากัน


Recent Posts