top of page

28 คำควรเลี่ยง ในข้อสอบการเขียน IELTS


ข้อสอบส่วนการเขียน IELTS นั้นเป็นที่รับรู้กันว่าแต่ละคำศัพท์ที่ถูกจับวางในประโยคนั้นมีผลต่อคะแนนแทบทั้งสิ้น ในวันนี้ InterBoosters จึงขออาสามาแชร์ข้อควรระวัง ถึงคำศัพท์ที่ไม่ควรนำไปเขียนตอบในข้อสอบ IELTS

เหตุผลที่ทำให้คำศัพท์เหล่านี้ ไม่ควรนำไปใช้เนื่องจาก ลักษณะของคำที่ไม่เป็นทางการมากจนเกินไป ไม่เหมาะกับการมาใช้ในงานเขียน นอกเสียจากว่า การขียนดังกล่าว เป็นการสื่อสารระหว่างคนสองคนที่สนิทกันพอสมควร คำศัพท์เหล่านั้นจะมีอะไรบ้าง ไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ

1. In a nutshell - เป็นการกล่าวนำก่อนที่จะเข้าสู่ส่วนสรุป (in conclusion, to conclude) วลีดังกล่าวนี้ มีลักษณะแบบไม่เป็นทางการ มักใช้กันในวงงสนทนาของกลุ่มเพื่อน เช่น หากมีเพื่อนสอบบถามคุณเกี่ยวกับสถานการณ์ยากลำบากที่คุณต้องเผชิญ คุณก็ตอบไปว่า “Well, in a nutshell …” ตามด้วยประโยคที่คุณต้องการตอบ เพื่อกล่าวถึงส่วนสรุปของสิ่งที่คุณถูกถาม

2. A couple of – มากมาย (several) แทนที่จะใช้ A couple of countries ให้ใช้ several countries แทน ในความหมาย หลากหลายประเทศ

3. Kind of , sort of – ประเภท หรือ ค่อนข้าง

เช่น The finding were kind of significant ให้เปลี่ยนเป็น The finding were somewhat significant/significantly to some degree. ข้อค้นพบนั้นค่อนข้างมีนัยยะสำคัญ (ที่ไม่ควรมองข้าม)

4. Lots of / a lot of - มากมาย ให้ใช้ Many / much แทน เช่น Lots of kids >> Many children

5. Kids – เด็ก ให้ใช้ Children

6. You/your ตัวอย่างเช่น

Don’t : You can clearly see the result

Do : One can clearly see the result.

The result can clearly be seen.

คำศัพท์ย่อในชีวิตประจำวัน ( daily abbreviation )

7. A phone >> a telephone โทรศัพท์

8. A photo >> a photograph รูปถ่าย

9. A fridge >> a refrigerator ตู้เย็น

10. info >> information ข้อมูล

11. a uni >> a university มหาวิทยาลัย

12. a cop >> a policeman ตำรวจ

13. asap >> as soon as possible เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

14. คำปิดท้าย So on / ETC

Don’t : Public transport in London includes Tubes, buses, trains and so on/ etc.

Do : Public transport in London includes Tubes, buses and trains.

สำนวน, การแสดงออกแบบภาษาพูด ( colloquial expression ) ที่ควรหลีกเลี่ยง

การใช้สำนวนจะดีกับการพูดที่ไว้แสดงงวาทะศิลป์ แต่กับการเขียนแล้วสำนวนเป็นสิ่งที่ควรเลี่ยง นอกเสียจากว่าไตร่ตรองมาอย่างแน่ใจแล้วว่าสำนวนั้นสามารถใส่ลงไปได้ และมีความถูกต้อง เหมาะสมกับบริบท

15. At the end of the day - สุดท้ายแล้ว

Don’t : At the end of the day, children should go to school rather than be taught at home.

Do : In conclusion / to conclude แทน at the end of the day.

16. To get out of hand – ซึ่งไม่สามารถถูกควบคุมอีกต่อไป (to be no longer in control)

17. Once in the blue moon - ซึ่งหาได้ยาก เกิดขึ้นได้ยาก นานๆครั้ง

18. Since the dawn of time – ช่วงเวลาที่เหตุการณ์ใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้น

หลีกเลี่ยงคำพื้นๆ เพื่อที่จะได้แสดงถึงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ อันจะมีผลต่อคะแนน IELTS นั่นเอง

19. get >> obtain/receive ได้รับ

Don’t : To get a job offer

Do : To receive a job offer

20. give >> provides/present ให้

Don’t : This chapter gives an overview

Do : This chapter provides/presents an overview

21. So / very มาก

Don’t :It is so/very important

Do : It is extremely important

Do : It is important

22. To show >> to illustrate/ demonstrate/ reveal แสดงถึง / แสดงให้เห็น

23. Bad แย่,ไม่ดี

Don’t : A bad result

Do : A poor/ negative result

24. Big ใหญ่

Don’t : A big sample

Do : A large/ sizable sample

กริยาวลีที่ควรเลี่ยง จริงอยู่ที่กริยาวลีแสดงถึงความชี่ยวชาญในการใช้ภาษา แต่ในข้อสอบการเขียน IELTS กริยาวลีถูกพิจารณาว่าไม่เป็นทางการ

25. Find out - พบ

Don’t : A couple of researchers found out a new way clarifying water

Do : Several researchers discovered a new way of clarifying water

26. Think about >> to consider – คิดทบทวน, พิจารณา

Don’t : The government should think about a new policy

Do : The government should consider a new policy

27. to look at >> to examine พินิจ, ไตร่ตรอง

28. point out >> to indicate ชี้ชัด, ระบุ

ที่มา 30 words you must AVOID in IELTS Writing

https://www.youtube.com/watch?v=7xjhWTLWC8o

เผยแพร่เมื่อ 8 ต.ค.2018


Recent Posts

bottom of page