top of page

Word of the day : Confound


Confound แปลว่า ทำให้งง (verb)

วิธีจำจากรูป Con (แปลว่านักโทษ) + found (พบเจอ)

"What the con found confounds him."

คำนี้มักใช้เวลาคนรู้สึกงงแบบsurpriseว่าเห้ย เป็นงี้ได้ไงวะเนี่ย (ไม่เปนไปตามคาด) เช่น The inflation figure confounded many economic analysts.


Recent Posts

bottom of page