top of page

Offended


offended = รู้สึกขุ่นเคือง รู้สึกโดนล่วงเกิน(จากการกระทำหรือคำพูดของอีกฝ่ายที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจทำร้ายเรา) เช่น เวลามีคนมาบอกว่า ช่วงนี้ดูอวบๆนะ แล้วมันทำร้ายจิตใจเราว่าเห้ย เค้าว่าเราอ้วน ก็จะใช้คำว่า offended แสดงถึงความรู้สึกขุ่นเคืองนั้น

ฝรั่งชอบมีคำพูดว่า "No offense" แปลว่า ไม่ได้จะพูดทำร้ายจิตใจแกนะ อย่าถือสานะ บางทีใช้ในรูป No offense but... (ตามด้วยคำวิจารณ์อีกฝ่าย)

Joe: No offense, Sally, but you've gotten fat = อย่าเคืองกันเลยนะ/อย่าถือสานะ แต่แกอ้วนขึ้นว่ะ Sally: None taken. I guess I should go on a diet. = ไม่ถือสา/ไม่ไร ฉันก็ว่าฉันควรจะลดน้ำหนักอยู่


Recent Posts

bottom of page