top of page

Word of the day : Literally


วันนี้ขอเสนอคำว่า Literally แปลตรงตัวว่า "ตามตัวอักษร" ฝรั่งใช้คำนี้เมื่อต้องการบอกว่า "จริงๆ" เหมือน really

ตรงกันข้ามกับคำว่า figuratively ซึ่งแปลว่า "แบบเปรียบเทียบ" ใช้ metaphor ไม่ได้ตรงตามตัวอักษร

เอ่างงไหม เช่น เวลาเราใช้พวกสำนวนฝรั่ง เช่น blow up ที่แปลว่าโกรธ ถ้าแปลตามตัวอักษรมันจะแปลว่าระเบิดได้จริงๆ

ถ้า figuratively คือแปลว่าโกรธ คือแค่เปรียบเทียบเฉยๆ

ถ้า literally คือระเบิดจริงๆ ตัวอย่างการใช้ literally

ภาพทั้งหมดนี้คือ kids who take things too literally คือ รับฟังคำสั่งแบบตรงตามตัวอักษรเกิ้นนนนน


Recent Posts

bottom of page