top of page

Karma


กรรม ภาษาอังกฤษเรียกว่า Karma

กรรมตามสนอง มีหลาย sayings ในภาษาอังกฤษ เช่น

1. What goes around comes around ชื่อเพลงของ justin timberlake ไปหาฟังได้ ดังมากหลายปีก่อน

เหมือนแปลว่า ทำอะไรก็ได้อย่างนั้น

2. Karma's a bitch

เพราะมี bitch ซึ่งเป็นคำไม่สุภาพ แต่มันก็สั้นๆ ฟังดูแสบสัน

เหมือนเป็นการเยาะเย้ยล้อเลียนว่าแกสมควรแล้วที่โดนแบบนั้น

เช่น เรากำลังหัวเราะเยาะเพื่อนที่ตกท่อ เดินไปอีกไม่นานเราตกท่อเอง เพื่อนอาจพูดว่า Karma's a bitch, ain't it?

3. Chickens have come home to roost ในคลิปวิดิโอนี้

แปลตรงๆว่า ไก่กลับรัง แปลเหมือน ทำอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้น

มีอีกหลายสำนวนใกล้ๆกัน แต่ท่องวันละนิดจิตแจ่มใจ๋


Recent Posts

bottom of page