top of page

รวมเกณฑ์คณะอินเตอร์ ธรรมศาสตร์ (Inter TU) เปิดรับสมัครช่วง พ.ย. 2565


เกณฑ์คะแนนคณะ Inter Thammasat ที่เปิดรับสมัครเดือนพฤศจิกายน ปี65 มาแล้วจ้าา

Inter TU เกณฑ์คณะ รอบ 1 ปี 66 TU Admission Requirements 2023

รวมคณะ Inter Thammasat ที่เปิดรับสมัครในเดือนพฤศจิกายน ปี65 (รอบ 1 ปีการศึกษา 2566)

 1. BJM TU (วารสาร อินเตอร์)

 2. BSI TU (นวัตกรรมการบริการ อินเตอร์)

 3. PBIC TU (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์)

 4. GSSE TU (โลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม อินเตอร์)

 5. PPE TU (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ อินเตอร์)

 6. SPD TU (นโยบายสังคมและการพัฒนา อินเตอร์)

 7. TEP-TEPE TU (วิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์)

 8. CICM TU (แพทยศาสตร์ อินเตอร์)


สำหรับใครที่ไม่เห็นชื่อคณะที่เราเล็งไว้ในบทความนี้ ไม่ต้องตกใจไป เพราะหลายๆคณะก็เปิดรับสมัครรอบแรกในเดือนธันวาคม หรือช่วงต้นปี 2566 เลย (คณะอินเตอร์ มธ แต่ละคณะมีกำหนดวันรับสมัครแตกต่างกันไป)


>> ติดตามอัพเดทล่าสุดได้ทาง https://www.instagram.com/interboosters/


 

BJM Thammasat (วารสารศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์)


BJM TU Requirements 2023

รอบ Inter Portfolio ปี66: รับสมัคร 1 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2565

จำนวนที่รับรอบ Portfolio: 8 คน

จำนวนที่รับรวมทุกรอบ: 60 คน

**กรณีจำนวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบถัดไปจนครบตามจำนวนที่ต้องการ**


Requirements

1. GPAX ≥ 3.00

2. English (เลือก 1 อย่าง)

- SAT (Reading & Writing) ≥ 450

- IELTS ≥ 6.5

- TOEFL (internet-based) ≥ 79

- TU-GET (PBT) ≥ 550

TU-GET (CBT) ≥ 80


3. Portfolio มีรายละเอียด ดังนี้

- การทำกิจกรรม และการผ่านการเข้าร่วมการแข่งขัน และ/หรือทำการสร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่ผลงานด้านสื่ออย่างต่อเนื่องสู่สาธารณะเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และ/หรือ

- ทำกิจกรรมหรือเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อในระดับภูมิภาค/ชาติ/นานาชาติ

***ผลงานที่ไม่เข้าเกณฑ์การยื่น Portfolio ได้แก่ งานนางแบบ นายแบบ การแสดงละคร นักแสดง นักร้อง โมเดลลิ่ง เต้น เชียร์ลีดเดอร์ เป็นต้น


4. Statement of Purpose


5. Interview


>>> รอบ Portfolio ไม่มีสอบข้อเขียน
Our BJM TU InterBoostars


 


BSI Thammasat (Service Innovation)

(นวัตกรรมการบริการ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์)

BSI TU 2023 Admission requirements -- เกณฑ์ BSI อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

BSI TU Requirements 2023

รอบ Inter Portfolio ปี66: รับสมัคร 10 - 20 พฤศจิกายน 2565

จำนวนที่รับรอบ Portfolio: 14 คน

จำนวนที่รับรวมทุกรอบ: 59 คน

**กรณีจำนวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบถัดไปจนครบตามจำนวนที่ต้องการ**


Requirements

1. GPAX ≥ 3.00

2. มีคะแนน English (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (PBT) ≥ 500

- TOEFL (internet-based) ≥ 61

- TU-GET (PBT) ≥ 500

- TU-GET (CBT) ≥ 61


3. Portfolio มีรายละเอียด ดังนี้

- มี certificate ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษด้าน Art, Sciences & Humanity, Sports หรือรางวัล ใบเกียรติคุณต่างๆ

- ใช้ template ที่ทางคณะกำหนดให้ (ดูได้ในลิงก์ด้านล่างนี้)

- ประกาศนียบัตรจาก BSI Camp วิทยาลัยนวัตกรรม (ถ้ามี)


4. Interview


ข้อมูลเกณฑ์การยื่นสมัครเพิ่มเติม และ Template ทำ Portfolio: https://www.tuadmissions.in.th/img/2022100610311573.pdf*ติดตามข้อมูล Update ได้ที่ Instagram: interboosters 


PBIC Thammasat (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์)

สาขาวิชา จีนศึกษา , ไทยศึกษา

PBIC TU 2023 เกณฑ์รอบ 1 PBIC มธ อินเตอร์ ปี 66

PBIC TU Requirements 2023

รอบ Inter Portfolio 1 ปี66: รับสมัคร 3 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2565

จำนวนที่รับรอบ Portfolio 1: 35 คน (จีนศึกษา 30 คน / ไทยศึกษา 5 คน)

จำนวนที่รับรวมทุกรอบ: จีนศึกษา 100 คน / ไทยศึกษา 40 คน

**กรณีจำนวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบถัดไปจนครบตามจำนวนที่ต้องการ**


Requirements

1. English (เลือก 1 อย่าง)

- SAT (Reading & Writing) ≥ 400

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (IBT) ≥ 61

TOEFL (ITP, PBT) ≥ 500

- TU-GET (CBT) ≥ 61

TU-GET (PBT) ≥ 500

- GSAT (Eng) ≥ 400


>>> เฉพาะสาขาจีนศึกษา ถ้าผู้สมัครมีผลสอบ HSK ระดับ 4 (180 คะแนน) สามารถยื่นได้

ในกรณีที่ไม่มีผลคะแนน HSK ตามที่กำหนด เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ต้องเข้าสอบวัดระดับภาษาจีนที่วิทยาลัยจัดสอบ


2. Portfolio


3. Interview
Our PBIC TU InterBoostars 

GSSE Thammasat (Global Studies and Social Entrepreneurship)

โครงการหลักสูตรวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม

GSSE TU 2023 เกณฑ์รอบ 1 GSSE มธ อินเตอร์ ปี 66

GSSE TU Requirements 2023

รอบ Inter Portfolio 1 ปี66: รับสมัคร 28 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2565

จำนวนที่รับรอบ Portfolio 1: 21 คน

จำนวนที่รับรวมทุกรอบ: 40 คน

**กรณีจำนวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบถัดไปจนครบตามจำนวนที่ต้องการ**


Requirements

1. GPAX ≥ 2.50 (หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่ธรรมศาสตร์กำหนด)

2. English (เลือก 1 อย่าง)

- SAT Eng ≥ 450

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (IBT) ≥ 61

TOEFL (ITP, PBT) ≥ 500

- TU-GET (PBT) ≥ 500

TU-GET (CBT) ≥ 61


3. Portfolio

- เอกสารหลักฐาน หรือ certificate ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษ หรือ รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เช่น รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ


4. Statement of Purpose

ระบุแรงจูงใจในการเข้าศึกษาในสาขาวิชา จุดมุ่งหมาย และประสบการณ์ หรือรางวัลที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 ฟอนต์ Times New Roman 12


5. Interview
ติว tu get interboosters

อัพคะแนน TU-GET พร้อมสอบใน 1 เดือน -- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.interboosters.com/tuget


 

PPE Thammasat (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ อินเตอร์)

PPE TU 2023 Admission requirements -- เกณฑ์ PPE อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

PPE TU Requirements 2023

รอบ Inter Portfolio 1 ปี66: รับสมัคร 15 ตุลาคม - 12 ธันวาคม 2565

จำนวนที่รับรอบ Portfolio 1: 15 คน

จำนวนที่รับรวมทุกรอบ: 35 คน

**กรณีจำนวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบถัดไปจนครบตามจำนวนที่ต้องการ**

Requirements

1. GPAX ≥ 2.50

2. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0

- SAT Eng ≥ 450

- TOEFL (PBT) ≥ 500, (IBT) ≥ 61

- TU-GET ≥ 500

- GSAT Eng ≥ 450


3. Standard Test (เลือก 1 อย่าง)

- SAT Math I ≥ 600

- GSAT Math ≥ 600

**ถ้ามีคะแนน SAT หรือ GSAT ไม่ถึงตามเกณฑ์ขั้นต่ำของแต่ละวิชา แต่คะแนนรวมทั้งสองส่วนได้ 1,000 คะแนน สามารถยื่นได้


4. Portfolio มีรายละเอียด ดังนี้

ทำเป็นไฟล์ PDF รวมไม่เกิน 10 หน้า

หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ

หน้า 2 สรุปประวัติการศึกษาอย่างย่อและสรุปผลการสอบภาษาอังกฤษ

หน้า 3 จดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose)

หน้า 4-10 กิจกรรมหรือผลงานด้านกีฬา วิชาการ ความเป็นผู้นำ หรือการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยมีหลักฐานประกอบกิจกรรม หรือหนังสือรับรองผลงาน


5. Interview 

SPD Thammasat (นโยบายสังคมและการพัฒนา อินเตอร์)

SPD TU 2023 Admission requirements -- เกณฑ์ SPD อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

SPD TU Requirements 2023

รอบ Inter Portfolio 1 ปี66: รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 5 ธันวาคม 2565

จำนวนที่รับรอบ Portfolio 1: 15 คน

จำนวนที่รับรวมทุกรอบ: 45 คน

**กรณีจำนวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบถัดไปจนครบตามจำนวนที่ต้องการ**


Requirements

1. GPAX ≥ 2.50


2. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

- SAT ENG ≥ 450

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (IBT) ≥ 61

TOEFL (PBT/ITP) ≥ 500

- TU-GET (CBT) ≥ 61

TU-GET (PBT) ≥ 500

- GSAT ENG ≥ 450


3. Statement of Purpose


4. Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า A4 มีรายละเอียด ดังนี้

- ประวัติส่วนตัว หรือ หนังสือรับรองการทำกิจกรรมสนับสนุนสังคม/กิจกรรมจิตอาสา หรือ วุฒิบัตร หรือ ประกาศนียบัตร


>>> มีเอกสารหลักฐาน หรือ certificate ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษ หรือ รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณต่างๆ เช่น รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ

Our SPD TU InterBoostar

เรียน SAT Eng ออนไลน์ เรียน IELTS เตรียมสอบเข้าคณะ SPD TU

 

TEP-TEPE Thammasat

(วิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์)


TEP-TEPE TU Requirements 2023

รอบ Inter Portfolio 1 ปี66: รับสมัคร 17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2565

จำนวนที่รับรอบ Portfolio 1: TEP รับ 60 คน / TEPE รับ 40 คน (สาขาละ 10 คน)

จำนวนที่รับรวมทุกรอบ: TEP รับ 145 คน / TEPE รวมทุกสาขารับ 120 คน

**กรณีจำนวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบถัดไปจนครบตามจำนวนที่ต้องการ**โครงการ TEP – TEPE มีเกณฑ์การยื่นคะแนนเพื่อรับการคัดเลือก 3 ช่องทาง โดยยื่นสมัครได้เพียง 1 ช่องทางเท่านั้น


Track 1

1. Portfolio แสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี

2. Statement of Purpose โดยระบุถึงความสนใจทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (IBT) ≥ 61

TOEFL (PBT) ≥ 500

- TU-GET (CBT) ≥ 61

TU-GET (PBT) ≥ 500


Track 2

1. GPAX (Science & Math) ≥ 2.75

2. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (IBT) ≥ 61

TOEFL (PBT) ≥ 500

- TU-GET (CBT) ≥ 61

TU-GET (PBT) ≥ 500


Track 3

1. Standard Test (เลือก 1 อย่าง)

- SAT Math ≥ 620 และ SAT ENG ≥ 400

- IB (Math & Physics) ≥ 5

- GSAT Math ≥ 620 และ GSAT ENG ≥ 400


2. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (IBT) ≥ 61

TOEFL (PBT) ≥ 500

- TU-GET (CBT) ≥ 61

TU-GET (PBT) ≥ 500
 

CICM Thammasat

(แพทยศาสตร์ อินเตอร์)


ในปีการศึกษา 2566 รอบ 1 (Portfolio) คณะ CICM TU เปิดทั้งหมด 5 หลักสูตร คือ

 1. ทัศนมาตรศาสตร์ (O.D.) (นานาชาติ)

 2. การแพทย์แผนจีน (TCM) (นานาชาติ)

 3. เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (CVS) (นานาชาติ)

 4. แพทยศาสตร์ (Med) (ภาษาอังกฤษ)

 5. ทันตแพทยศาสตร์ (Dent) (ทวิภาษา)


หลักสูตร O.D. / TCM / CVS

รอบ Inter Portfolio 1 ปี66: รับสมัคร 1 - 30 พฤศจิกายน 2565

หลักสูตร Med / Dent

รอบ Inter Portfolio 1 ปี66: รับสมัคร 21 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2565


จำนวนที่รับ รอบ Inter Portfolio 1

O.D. = 24 คน (รวมทุกรอบรับ 30 คน)

TCM = 24 คน (รวมทุกรอบรับ 30 คน)

CVS = 24 คน (รวมทุกรอบรับ 30 คน)

MED = 29 คน (รวมทุกรอบรับ 30 คน)

Dent = 19 คน (รวมทุกรอบรับ 20 คน)หลักสูตร O.D. , TCM , CVS

Requirements

1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นม. 6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์ หรือจากรร.นานาชาติ หรือเทียบเท่า

2. English (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (internet-based) ≥ 61 

TOEFL (paper-based) ≥ 500

TOEFL (Institution Testing Program) ≥ 500

- TU-GET ≥ 500

TU-GET (CBT) ≥ 61


**ในกรณีที่มีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนดด้านบน แต่มีเกรดเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษตอนม.ปลาย ≥ 3.00 สามารถยื่นคะแนนได้ ดังนี้ (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 4.5

- TOEFL (internet-based) ≥ 32 

TOEFL (paper-based) ≥ 400

TOEFL (Institution Testing Program) ≥ 400

- TU-GET ≥ 400

- TU-GET (CBT) ≥ 32

เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว จะต้องพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมระหว่างการศึกษา


>>> ผู้สมัครหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (TCM) ถ้ามีคะแนน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป สามารถยื่นคะแนนด้วยได้


3. Portfolio ในรูปแบบไฟล์ PDF รวม 1 ไฟล์

จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง และไม่ต้องมีคำนำ-สารบัญ พิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่กำหนด ดังนี้

หน้าที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว แนะนำตัวเอง

หน้าที่ 2 ประวัติการศึกษา

หน้าที่ 3 ใบ ป.พ.1 เกรด 5-6 เทอม หรือหลักฐานสำเร็จการศึกษา

หน้าที่ 4 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ

หน้าที่ 5 ความรู้ความสามารถพิเศษ ทักษะ การวิจัย และวิชาชีพ

หน้าที่ 6 กิจกรรมด้านวิชาการต่างๆ

หน้าที่ 7 กิจกรรมต่างๆด้านคุณธรรม จริยธรรม

หน้าที่ 8 กิจกรรมกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ หรือกิจกรรมอื่นๆเพื่อพัฒนาความสามารถการดำรงชีวิตในสังคม

หน้าที่ 9-10 ผลการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์หรือภาษาอังกฤษ หรือคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัล ระดับจังหวัดขึ้นไป


4. Interview


Tuition & Fees

หลักสูตร O.D., TCM และ CVS = 80,000 บาท / เทอม
หลักสูตร Med , Dent

Requirements

1. วุฒิม.6 หรือเทียบเท่า โดยต้องมีผลสอบ 3 วิชา คือ 1.Biology 2.Chemistry 3.Math หรือ Physics หรือ ผลสอบแบบ combined science

2. English (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.5

- TOEFL (internet-based) ≥ 79 

- TU-GET ≥ 550

TU-GET (CBT) ≥ 79


3. คะแนน BMAT (no minimum)

รับเฉพาะผลสอบ BMAT ของเดือนพฤศจิกายน ปี 2564 หรือ ของเดือนตุลาคม ปี 2565 เท่านั้น


4. Portfolio ในรูปแบบไฟล์ PDF รวม 1 ไฟล์

จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง และไม่ต้องมีคำนำ-สารบัญ พิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่กำหนด ดังนี้

หน้าที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว แนะนำตัวเอง

หน้าที่ 2 ประวัติการศึกษา

หน้าที่ 3 ใบ ป.พ.1 เกรด 5-6 เทอม หรือหลักฐานสำเร็จการศึกษา

หน้าที่ 4 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ

หน้าที่ 5 ผลคะแนนสอบ BMAT (ในรูปแบบ PDF Statement of Results)

หน้าที่ 6 ความรู้ความสามารถพิเศษ ทักษะ การวิจัย และวิชาชีพ

หน้าที่ 7 กิจกรรมด้านวิชาการต่างๆ

หน้าที่ 8 กิจกรรมต่างๆด้านคุณธรรม จริยธรรม การบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสังคม

หน้าที่ 9 กิจกรรมกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ หรือกิจกรรมอื่นๆเพื่อพัฒนาความสามารถการดำรงชีวิตในสังคม

หน้าที่ 10 ผลการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์หรือภาษาอังกฤษ หรือคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัล ระดับจังหวัดขึ้นไป


5. Interview


Tuition & Fees

หลักสูตร MED = 475,000 บาท / เทอม

หลักสูตร Dent = 600,000 บาท / เทอมเพิ่มเติม:Our CICM TU InterBoostars 

ทั้งหมดนี้ก็คือเกณฑ์คะแนนเข้าคณะอินเตอร์ ธรรมศาสตร์ รอบ 1 ที่เปิดรับสมัครช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (ปีการศึกษา 2566) ที่พี่ได้รวบรวมมาให้ :) รอบนี้เป็นรอบแรกของปีการศึกษา 2566 นะ ดังนั้นในบางคณะ คะแนนที่ใช้ยื่นรอบแรกอาจสูงกว่ารอบที่ 2 แต่ถ้าใครมีคะแนนถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วก็ยื่นเลย ติดรอบแรกจะได้สบายเร็วกว่าเพื่อนเนอะ! พี่ก็หวังว่าข้อมูล Admission Requirements นี้จะช่วยให้น้องๆเตรียมสอบ แพลนเวลาอ่านหนังสือได้ดีขึ้น รู้ว่าควรเน้นติวสอบที่จุดไหน ควรเน้น IELTS เน้น SAT Eng หรือ SAT Math ขอให้น้องๆได้เรียนคณะในฝันสมความตั้งใจกันทุกคนนะจ๊ะ


สำหรับน้องที่กังวลว่าจะเตรียมสอบเองไม่ทัน หรือสนใจอยากเพิ่มความมั่นใจเกินร้อยก่อนไปสอบในโค้งสุดท้ายนี้ ก็มาติวเพิ่มเทคนิคการทำข้อสอบที่ทั้งสนุกและได้ความรู้ มาอัพคะแนนกับพี่มิว SAT MATH 800 & พี่มิ้น SAT ENG 750 IELTS 8.5 ในคอร์ส Hybrid & Interactive ด้วยกัน! รับรองว่าน้องๆจะเรียนสนุก เรียนเข้าใจ ได้ทริคเพียบ คะแนนพุ่ง อย่างแน่นอน :D


ติวสอบ SAT ติวสอบ IELTS เตรียมสอบเข้าคณะอินเตอร์ คอร์สเรียนออนไลน์

ดูรายละเอียดคอร์ส SAT ENG เพิ่มเติมได้ที่ https://www.interboosters.com/satengonline

ดูรายละเอียดคอร์ส SAT MATH เพิ่มเติมได้ที่ https://www.interboosters.com/satmathonline

ดูรายละเอียดคอร์ส IELTS เพิ่มเติมได้ที่ https://www.interboosters.com/ieltsonline

ดูรายละเอียดคอร์ส TU-GET เพิ่มเติมได้ที่ https://www.interboosters.com/tuget

ดูรายละเอียดคอร์สเรียนทั้งหมดได้ที่ https://www.interboosters.com/coursesComments


Recent Posts

bottom of page