14 คณะอินเตอร์ ลาดกระบัง (KMITL) พร้อมเกณฑ์คะแนน ปี65 อัปเดตรอบล่าสุด


เกณฑ์คณะลาดกระบัง อินเตอร์ KMITL Inter 2022


KMITL Inter - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ลาดกระบัง อินเตอร์ (KMITL INTER) ปีการศึกษา 2565 เปิดทั้งหมด 14 หลักสูตรนานาชาติ ดังนี้

 1. SIIE KMITL (วิศวะ อินเตอร์ ลาดกระบัง)

 2. CMIT KMITL (วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ลาดกระบัง)

 3. AIT KMITL (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ลาดกระบัง)

 4. IAAI KMITL (อุตสาหกรรมการบิน อินเตอร์ ลาดกระบัง)

 5. KMITL Business School (บริหารธุรกิจ อินเตอร์ ลาดกระบัง)

 6. CuSfSeM KMITL (อุตสาหกรรมอาหาร อินเตอร์ ลาดกระบัง)

 7. BIT KMITL (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ อินเตอร์ ลาดกระบัง)

 8. AIDT KMITL (สถาปัตย์ อินเตอร์ ลาดกระบัง)

 9. CACS KMITL (ศิลปกรรม อินเตอร์ ลาดกระบัง)

 10. MD KMITL (แพทยศาสตร์ อินเตอร์ ลาดกระบัง)

 11. DENT KMITL (ทันตแพทยศาสตร์ อินเตอร์ ลาดกระบัง)

 12. IEC KMITL (เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม อินเตอร์ ลาดกระบัง)

 13. Dual Degree Engineering x Engineering KMITL (หลักสูตร 2 ปริญญา วิศวะ X วิศวะ)

 14. Dual Degree Engineering x Architecture KMITL (หลักสูตร 2 ปริญญา วิศวะ X สถาปัตย์)


ไปดูข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละคณะสาขาวิชา และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ (Admission Requirements) ของแต่ละหลักสูตร ในปีการศึกษา 2565 กันเลยย

>> ข้อมูลการรับเข้าศึกษาและเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของแต่ละคณะใน KMITL นั้น ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เกณฑ์คะแนนเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการเปิดรับสมัครรอบใดก็ตาม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลในแต่ละปีอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้าง น้องต้องอัปเดตข้อมูลจากเว็บไซต์คณะที่สนใจเพิ่มเติมด้วยน้าา <<


>> ติดตามอัพเดทล่าสุดได้ทาง https://www.instagram.com/interboosters/


 

วิศวะ อินเตอร์ ลาดกระบัง

School of International and Interdisciplinary Engineering

(SIIE KMITL)

รอบ 1 ปี 65: เปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 มกราคม 2565

รอบ Admission ปี 65: เปิดรับสมัคร 1 - 21 มีนาคม 2565


โดยในปีการศึกษา 2565 นี้ ทาง SIIE KMITL เปิดรับสมัครทั้งหมด 12 สาขาวิชา ดังนี้

 1. ​วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering)

 2. วิศวกรรมเคมี ​(Chemical Engineering)

 3. วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

 4. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (​Electrical Engineering - Electrical Power major)

 5. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (Electrical Engineering - Mechatronics major)

 6. การจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบ (​Engineering Management and Entrepreneurship)

 7. วิศวกรรมพลังงาน (Energy Engineering)

 8. วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering)

 9. วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (​Industrial Engineering & Logistics Management)

 10. ​วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

 11. หลักสูตรหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (​Robotics & AI Engineering)

 12. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ​(Software Engineering)

***สามารถเลือกสมัครได้สูงสุด 3 สาขาการเรียน โดยจัดลำดับแรกเป็นสาขาที่ต้องการเข้ามากที่สุด และไล่ลำดับลงมาSIIE KMITL Admission Requirements 2022

1. วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า


2. Standardized Test (เลือก 1 อย่าง)

 • SAT ≥ 1020

 • GSAT ≥ 1020

 • GPA อย่างน้อย 4 เทอม ≥ 75%

 • ACT (composite score) ≥ 19

 • IB Diploma ≥ 29

 • ประกาศนียบัตรอื่นๆที่ได้รับจาก Faculty of Engineering – KMITL

 • ผลสอบอื่นๆ เช่น A Level, Gaokao, GAT/PAT


***น้องๆที่จะสมัครสาขา Financial Engineering และ Software Engineering ต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้ร่วมด้วย (เลือกยื่น 1 อย่าง)

 • SAT Math ≥ 600

 • GSAT Math ≥ 600

 • SAT Math Level 2 ≥ 600

 • ACT (Math) ≥ 23

 • IB Diploma (Math) ≥ 5

 • AP Test (Math) ≥ 4

 • A-Level (Math) ≥ B

*ไม่สามารถยื่นประกาศนียบัตรที่ได้รับจาก Faculty of Engineering – KMITL ในการสมัครสาขา Software Engineering ได้*3. English Test (เลือก 1 อย่าง)

 • IELTS ≥ 6.0

 • TOEFL (PBT) ≥ 550

 • TOEFL (CBT) ≥ 213

 • TOEFL (iBT) ≥ 79

 • Cambridge English Exam: FCE, CAE หรือ CPE ≥170

 • IB English A1 or A2 ≥ 4

 • IB English B (HL) ≥ 5

 • KMITL – TEP ≥ B2


4. Personal statement

เขียน essay (ความยาวไม่เกิน 650 คำ) แสดงความคิดเห็นหรือประสบการณ์เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เราสนใจสมัครเรียน


5. Recommendation Letters 2 ฉบับSIIE KMITL - Tuition & Program Fees