14 คณะอินเตอร์ ลาดกระบัง (KMITL) พร้อมเกณฑ์คะแนน ปี65 อัปเดตรอบล่าสุด


เกณฑ์คณะลาดกระบัง อินเตอร์ KMITL Inter 2022


KMITL Inter - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ลาดกระบัง อินเตอร์ (KMITL INTER) ปีการศึกษา 2565 เปิดทั้งหมด 14 หลักสูตรนานาชาติ ดังนี้

 1. SIIE KMITL (วิศวะ อินเตอร์ ลาดกระบัง)

 2. CMIT KMITL (วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ลาดกระบัง)

 3. AIT KMITL (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ลาดกระบัง)

 4. IAAI KMITL (อุตสาหกรรมการบิน อินเตอร์ ลาดกระบัง)

 5. KMITL Business School (บริหารธุรกิจ อินเตอร์ ลาดกระบัง)

 6. CuSfSeM KMITL (อุตสาหกรรมอาหาร อินเตอร์ ลาดกระบัง)

 7. BIT KMITL (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ อินเตอร์ ลาดกระบัง)

 8. AIDT KMITL (สถาปัตย์ อินเตอร์ ลาดกระบัง)

 9. CACS KMITL (ศิลปกรรม อินเตอร์ ลาดกระบัง)

 10. MD KMITL (แพทยศาสตร์ อินเตอร์ ลาดกระบัง)

 11. DENT KMITL (ทันตแพทยศาสตร์ อินเตอร์ ลาดกระบัง)

 12. IEC KMITL (เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม อินเตอร์ ลาดกระบัง)

 13. Dual Degree Engineering x Engineering KMITL (หลักสูตร 2 ปริญญา วิศวะ X วิศวะ)

 14. Dual Degree Engineering x Architecture KMITL (หลักสูตร 2 ปริญญา วิศวะ X สถาปัตย์)


ไปดูข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละคณะสาขาวิชา และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ (Admission Requirements) ของแต่ละหลักสูตร ในปีการศึกษา 2565 กันเลยย

>> ข้อมูลการรับเข้าศึกษาและเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของแต่ละคณะใน KMITL นั้น ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เกณฑ์คะแนนเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการเปิดรับสมัครรอบใดก็ตาม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลในแต่ละปีอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้าง น้องต้องอัปเดตข้อมูลจากเว็บไซต์คณะที่สนใจเพิ่มเติมด้วยน้าา <<


>> ติดตามอัพเดทล่าสุดได้ทาง https://www.instagram.com/interboosters/


 

วิศวะ อินเตอร์ ลาดกระบัง

School of International and Interdisciplinary Engineering

(SIIE KMITL)

รอบ 1 ปี 65: เปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 มกราคม 2565

รอบ Admission ปี 65: เปิดรับสมัคร 1 - 21 มีนาคม 2565


โดยในปีการศึกษา 2565 นี้ ทาง SIIE KMITL เปิดรับสมัครทั้งหมด 12 สาขาวิชา ดังนี้

 1. ​วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering)

 2. วิศวกรรมเคมี ​(Chemical Engineering)

 3. วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

 4. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (​Electrical Engineering - Electrical Power major)

 5. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (Electrical Engineering - Mechatronics major)

 6. การจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบ (​Engineering Management and Entrepreneurship)

 7. วิศวกรรมพลังงาน (Energy Engineering)

 8. วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering)

 9. วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (​Industrial Engineering & Logistics Management)

 10. ​วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

 11. หลักสูตรหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (​Robotics & AI Engineering)

 12. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ​(Software Engineering)

***สามารถเลือกสมัครได้สูงสุด 3 สาขาการเรียน โดยจัดลำดับแรกเป็นสาขาที่ต้องการเข้ามากที่สุด และไล่ลำดับลงมาSIIE KMITL Admission Requirements 2022

1. วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า


2. Standardized Test (เลือก 1 อย่าง)

 • SAT ≥ 1020

 • GSAT ≥ 1020

 • GPA อย่างน้อย 4 เทอม ≥ 75%

 • ACT (composite score) ≥ 19

 • IB Diploma ≥ 29

 • ประกาศนียบัตรอื่นๆที่ได้รับจาก Faculty of Engineering – KMITL

 • ผลสอบอื่นๆ เช่น A Level, Gaokao, GAT/PAT


***น้องๆที่จะสมัครสาขา Financial Engineering และ Software Engineering ต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้ร่วมด้วย (เลือกยื่น 1 อย่าง)

 • SAT Math ≥ 600

 • GSAT Math ≥ 600

 • SAT Math Level 2 ≥ 600

 • ACT (Math) ≥ 23

 • IB Diploma (Math) ≥ 5

 • AP Test (Math) ≥ 4

 • A-Level (Math) ≥ B

*ไม่สามารถยื่นประกาศนียบัตรที่ได้รับจาก Faculty of Engineering – KMITL ในการสมัครสาขา Software Engineering ได้*3. English Test (เลือก 1 อย่าง)

 • IELTS ≥ 6.0

 • TOEFL (PBT) ≥ 550

 • TOEFL (CBT) ≥ 213

 • TOEFL (iBT) ≥ 79

 • Cambridge English Exam: FCE, CAE หรือ CPE ≥170

 • IB English A1 or A2 ≥ 4

 • IB English B (HL) ≥ 5

 • KMITL – TEP ≥ B2


4. Personal statement

เขียน essay (ความยาวไม่เกิน 650 คำ) แสดงความคิดเห็นหรือประสบการณ์เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เราสนใจสมัครเรียน


5. Recommendation Letters 2 ฉบับSIIE KMITL - Tuition & Program Fees

ค่าเทอมทุกสาขาวิชา SIIE KMITL ต่อเทอม ≈ 90,000 บาท

ค่าเทอมรวม 4 ปี ≈ 720,000 บาท


**ค่าเทอมสาขาวิชา Financial Engineering ≈ 120,000 บาท / เทอม

ค่าเทอมรวม 4 ปี ≈ 960,000 บาท


เพิ่มเติม: https://reg.kmitl.ac.th/TCAS_old/news/files/2565_1_news1_1879_2021_12_08-11-34-48_a8c51.pdf?fbclid=IwAR0cNw6TatiWxQko5PWyoeX1-Fb7lAE99iE7_ZwBl2hU5wtqKDf_SN8Jz7g


ขั้นตอนการสมัครรับตรง คณะวิศวะ อินเตอร์ ลาดกระบัง >> http://ieng.kmitl.ac.th/wp-content/uploads/2019/kmitl_ann_1/Admissions%20Application%20Process%20-%20Final.pdf


 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

College of Materials Innovation and Technology (CMIT)

รอบ Early Admissions เปิดรับสมัครถึง 23 พฤศจิกายน 2564 -- รับ 30 คน

รอบ Direct Admission 1 เปิดรับสมัครถึง 14 มีนาคม 2565 -- รับ 15 คน

CMIT KMITL Admission requirements 2022 เกณฑ์คณะลาดกระบัง อินเตอร์

หลักสูตรนี้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า The College of Materials Innovation and Technology (CMIT) คือ หลักสูตร Dual Degree โดยเรียน 4 ปีได้ปริญญาตรี 2 ใบ (Dual degree) คือ Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology และ Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI

(ชื่อเดิมของ CMIT คือ วิศวกรรมวัสดุนาโน ลาดกระบัง (NANO))CMIT KMITL Admission Requirements 2022

1. วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า


2. Standardized Test (เลือก 1 อย่าง)

 • GPA (อย่างน้อย 4 เทอม) โดยได้ 75 เปอร์เซ็นไทล์ขึ้นไป

 • SAT ≥ 1020

 • GSAT ≥ 1020

 • ACT (composite score) ≥ 19

 • IB Diploma ≥ 29

 • ผลสอบอื่นๆ เช่น A Level, Gaokao, GAT/PAT

 • ประกาศนียบัตรอื่นๆที่ได้รับจาก Faculty of Engineering – KMITL


3. English Test (เลือก 1 อย่าง)

 • IELTS ≥ 6.0

 • TOEFL (PBT) ≥ 550

 • TOEFL (CBT) ≥ 213

 • TOEFL (IBT) ≥ 79

 • KMITL - TEP ≥ B2CMIT KMITL - Tuition & Program Fees

ค่าเทอม CMIT ลาดกระบัง ≈ 120,000 บาท / เทอมเพิ่มเติม: http://www.nano.kmitl.ac.th/nanomaterial-engineering/

https://www1.reg.kmitl.ac.th/TCAS/news/files/2565_1_news1_1787_2021_10_08-09-10-34_cd23b.pdf

https://reg.kmitl.ac.th/TCAS_old/news/files/2565_1_news1_1996_2022_01_24-14-05-43_d01d1.pdf 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

Asian Institute of Technology (AIT)

รอบที่ 1 (Early Admissions) เปิดรับสมัครถึง 31 ตุลาคม 2564

รอบ Direct Admission 2 เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 21 มีนาคม 2565คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง​ (KMITL) ร่วมมือกับ​ AIT ​(Asian Institute of Technology) สร้าง​หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท โดยเรียนปริญญาตรี​ที่ลาดกระบัง​ 3.5 ปี และเรียนต่อปริญญาโท​ที่​ AIT​ อีก 1.5 ปี ใช้เวลาเรียนรวมทั้งหมด 5 ปี​

ซึ่งได้รับวุฒิปริญญาตรีจากทาง KMITL และได้รับวุฒิปริญญาโทจากทาง AIT


สาขาที่เปิดรับ (KMITL - AIT)

 • Biomedical Engineering - วิศวกรรมชีวการแพทย์

 • Civil Engineering - วิศวกรรมโยธา

 • Industrial Engineering and Logistics Management (IEDMS) - วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

 • Robotics & AI Engineering (RAI) - หลักสูตรหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์


AIT KMITL Admission Requirements 2022 (สำหรับระดับปริญญาตรี)

1. วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า


2. Standardized Test (เลือก 1 อย่าง)

 • GPA (อย่างน้อย 4 เทอม) โดยได้ 75 เปอร์เซ็นไทล์ขึ้นไป

 • SAT ≥ 1020

 • GSAT ≥ 1020

 • ACT (composite score) ≥ 19

 • IB Diploma ≥ 29

 • ผลสอบอื่นๆ เช่น A Level, Gaokao, GAT/PAT

 • ประกาศนียบัตรอื่นๆที่ได้รับจาก Faculty of Engineering – KMITL


3. English Test (เลือก 1 อย่าง)

 • IELTS ≥ 6.0

 • TOEFL (PBT) ≥ 550

 • TOEFL (CBT) ≥ 213

 • TOEFL (IBT) ≥ 79

 • KMITL - TEP ≥ B2


4. Personal statement

เขียน essay ความยาวไม่เกิน 650 คำ แสดงความคิดเห็นหรือประสบการณ์เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เราสนใจสมัครเรียน


5. Recommendation Letters 2 ฉบับAIT KMITL Admission Requirements 2022 (สำหรับระดับปริญญาโท)

1. Transcript เกรด 6 เทอมจากหลักสูตรปริญญาตรีของ KMITL

2. GPAX ≥ 2.75 (เต็ม 4.0) หรือ Grade B หรือ 65% ขึ้นไป


3. English Test (เลือก 1 อย่าง)

 • IELTS ≥ 6.0

 • TOEFL (PBT) ≥ 550

 • TOEFL (CBT) ≥ 213

 • TOEFL (IBT) ≥ 79

 • AIT English Entrance Test ≥ 6


AIT KMITL - Tuition & Program Fees

ค่าเทอมปริญญาตรีที่ ลาดกระบัง ≈ 90,000 บาท / เทอม

ค่าเรียนปริญญาโทที่ AIT ≈ 540,000 บาทเพิ่มเติม: http://www.unified.ait.ac.th/kmitl.html

https://www1.reg.kmitl.ac.th/TCAS/news/files/2565_1_news1_1785_2021_10_09-16-40-19_2239d.pdf 

อุตสาหกรรมการบิน อินเตอร์ ลาดกระบัง

International Academy of Aviation Industry (IAAI)

รอบ Early Admission: เปิดรับสมัครถึง 22 ตุลาคม 2564

รอบ Direct Admission 1: เปิดรับสมัคร 5 -31 มกราคม 2565

รอบ Quota: เปิดรับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565


วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรนานาชาติ (IAAI) ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรที่เปิดรับ มีทั้งหมด 2 หลักสูตร คือ

 • Aeronautical Engineering and Commercial Pilot (วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์)

 • Logistics Management (การจัดการโลจิสติกส์)


IAAI KMITL Admission Requirements 2022

1. วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า


2. Math Test (เลือก 1 อย่าง)

 • SAT Math ≥ 600

 • SAT Math Level 2 ≥ 600

 • CU-AAT (Math) ≥ 480

 • ACT (Math) ≥ 24

 • IB Diploma (Math) ≥ 5

 • ผลสอบอื่นๆ เช่น A Level, Gaokao, IGCSE


3. English Test (เลือก 1 อย่าง)

 • IELTS ≥ 6.0

 • TOEFL (PBT) ≥ 550

 • TOEFL (CBT) ≥ 213

 • TOEFL (IBT) ≥ 79


>> สาขา Aeronautical Engineering and Commercial Pilot ต้องยื่นคะแนนฟิสิกส์ด้วย (เลือก 1 อย่าง)

 • PAT III 73 (Physics)

 • SAT II (Physics)

 • AP test: Physics I (B) or Physics II (C) or Mechanics

 • A-Level (Physics)

 • AS-Level (Physics)

 • IGCSE (Physics) IGCSE (Physics)

 • IB-Diploma (Physics)

 • CU-ATS